Tội Phạm Nhân Bản 2049
 • 09:30
 • 11:30
 • 15:40
 • 17:00
 • 19:45
 • Siêu Bão Địa Cầu
 • 11:15
 • 13:10
 • 17:45
 • 20:30
 • Siêu Bão Địa Cầu - 3D
 • 09:15
 • 14:45
 • Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ
 • 09:00
 • 10:45
 • 12:35
 • 14:30
 • 16:50
 • 20:00
 • Kẻ Ngoại Tộc (C18)
 • 08:30
 • 13:25
 • 15:20
 • 20:15